Rok 2023 to udany start związku Pracodawcy dla Zdrowia

Rozwijamy związek, do którego dołączają systematycznie nowi członkowie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia dla dobra pacjentów.

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców dla Zdrowia

Rok 2023 był pierwszym rokiem działalności związku Pracodawcy dla Zdrowia, którego celem  są między innymi działania wpływające  na zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia tak, aby był on bardziej efektywny, przyjazny i bezpieczny dla pacjentów. Zadebiutowaliśmy na ważnych konferencjach, staliśmy się zauważalni, realizujemy nasze cele i deklarujemy współpracę z całym sektorem oraz dialog z Ministerstwem Zdrowia.  

Związek, który powstał w marcu 2023, zrzesza podmioty z obszaru ochrony zdrowia, nie tylko świadczeniodawców usług medycznych, ale także firmy dostarczające im sprzęt i usługi. 

Jesteśmy częścią Konfederacji Lewiatan, reprezentatywnej organizacji pracodawców, która posiada ustawowe gwarancje udziału w procesie legislacyjnym i jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Działając w ramach Konfederacji, wzmacniamy także jej wizerunek w obszarze zdrowia.

Naszym celem jest reprezentowanie interesów pracodawców wobec związków zawodowych, pracowników oraz organów administracji państwowej i samorządowej. Podejmujemy inicjatywy polegające na oddziaływaniu na kształtowanie ustawodawstwa   dotyczącego interesów pracodawców, opiniujemy założenia i projekty ustaw oraz akty wykonawcze. 

Wśród  zadań, jakie stawiamy przed związkiem, jest  również współdziałanie z innymi organizacjami, prowadzenie badań, organizowanie szkoleń oraz dzielenie się informacjami istotnymi z punktu widzenia pracodawców. Chcemy pomóc zmieniać polski rynek opieki medycznej tak, by był on efektywny, jakościowy i skupiony na pacjencie i jego potrzebach. 

Start  związku był bardzo udany, obecni byliśmy na XXXII  Forum  Ekonomicznym w Karpaczu, we   wrześniu 2023. Do uczestnictwa w organizowanym przez nas panelu zaproszenie przyjęli przedstawiciele ważnych instytucji – Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ, Bernard Waśko – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Brali też w nim udział członkowie zarządu związku.

Mocny debiut Pracodawców dla Zdrowia na Forum Ekonomicznym>>>

Członkowie związku uczestniczyli także w innych panelach dyskusyjnych, odbywających się w ramach Forum Ochrony Zdrowia, będącego częścią Forum Ekonomicznego, które dotyczyły między innymi profilaktyki zdrowotnej, sytuacji kadr w ochronie zdrowia, usług opiekuńczych czy nowych technologii.

W maju 2023 siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się szerokie spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim i wiceministrem Piotrem Bromberem, którego tematem była ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Szeroko uzgadnialiśmy jej zapisy. To było bardzo ważne spotkanie do udziału w którym zaprosiliśmy także inne organizacje branżowe. 

Jakość i bezpieczeństwo tematem spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia>>>

W ramach związku powstały pierwsze grupy problemowe, skupiające ekspertów zajmujących się określonymi  dziedzinami ochrony zdrowia. W grudniu 2023 odbyło się spotkanie problemowo-edukacyjne poświęcone psychiatrii, w którym wzięli udział między innymi – dr Aleksandra Lewandowska – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Dorota Olczyk – pełnomocnik ministra zdrowia ds. koordynacji działań w zakresie wdrażania reformy opieki psychiatrycznej, prof. Małgorzata Janas-Kozik – pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Tomasz Rowiński – kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii, dr Anna Depukat – kierownik biura ds. pilotażu CZP oraz dr Piotr Toczyski – psycholog, krajowy konsultant metody Europejskiego Aliansu Przeciw Depresji. Było to bardzo ważne, merytoryczne, otwarte na dialog spotkanie, polegające na dzieleniu się wiedzą praktyczną, na wielowymiarowej dyskusji nad problemami i możliwymi rozwiązaniami. 

Psychiatria to niezwykle ważny obszar i naprawdę potrzebna jest taka otwartość różnych stron systemu, żeby móc dzielić się wiedzą i brać pod uwagę różne perspektywy. Nasze wspólnie rekomendacje zostaną wkrótce opublikowane i będziemy z nimi dalej pracować.

Kolejne spotkanie będzie dotyczyło diagnostyki obrazowej, w tym celu powołany został zespół, którego celem jest opracowanie wskazówek dotyczących między innymi standaryzacji procedur. Nie chcemy zamknąć się na rekomendacjach – chcemy razem wspierać się w działaniach mających na celu ich wdrażanie. 

Pracodawcy dla Zdrowia planują wydarzenia problemowo-edukacyjne>>>

Planujemy zorganizowanie w roku 2024  kilku podobnych spotkań,  dotyczących poszczególnych zakresów działalności systemu ochrony zdrowia, których funkcjonowanie wymaga poprawy, takich jak na przykład medycyna pracy, model opieki koordynowanej, opieka stacjonarna, kadry medyczne. Efektem każdego z nich będzie szeroka i wielowymiarowa  diagnoza omawianego problemu i rekomendacje proponowanych zmian – tych na teraz i tych w szerszej perspektywie czasowej. 

Chcemy działać bardzo praktycznie, włączać się w proponowane zmiany i kreować nowe rozwiązania wspólnie z innymi interesariuszami systemu, rozpoczynając często od metody małych, ale istotnych kroków. Elementem łączącym te spotkania będzie konferencja podsumowująca omawiane obszary i inspirująca innych do wspólnego działania. 

Oprócz skupienia się na tych działaniach, w nadchodzącym roku chcemy także budować pozycję i świadomość związku, aktywnie uczestniczyć w kreowaniu narracji wobec nowego rządu, podobnie jak to robiliśmy dotychczas.

Zadeklarowaliśmy chęć współpracy z nową minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Przekazaliśmy także nowej minister 13 punktów naszych rekomendacji, które dotyczą najważniejszych obszarów działalności systemu i zadeklarowaliśmy chęć współpracy w zakresie ich poprawy. Postulaty te wpisują się w rekomendacje przedstawione przez Konfederację Lewiatan, jednak postulujemy jako związek podmiotów działających w sektorze zdrowia, szerszy zakres zagadnień ważnych w pracy na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o naszych postulatach i dzielić się swoim doświadczeniem.

Rozwijamy także związek, do którego dołączają systematycznie nowi członkowie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia i ulepszania jego poszczególnych obszarów.  Najważniejszym celem jest dla nas dobro pacjenta, dlatego chcemy współpracować z wszystkim organizacjami, którym również to dobro leży na sercu.