Raport Forum Ochrony Zdrowia: rekomendacje dla systemu

Dokument przedstawia wnioski oraz rekomendacje, dotyczące ważnych obszarów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Instytut Studiów Wschodnich opublikował raport podsumowujący Forum Ochrony Zdrowia, które miało miejsce w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, na początku września 2023 roku.

Dokument przedstawia wnioski oraz rekomendacje, dotyczące kilku obszarów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Mówią one o kontynuacji działań, przynoszących efekty, takich jak zwiększanie nakładów, likwidowanie limitów w kontraktach z NFZ, zwiększanie liczby kadr medycznych, wprowadzanie nowych technologii, cyfryzacja systemu, wdrażanie powiązań mających prowadzić do podnoszenia jakości opieki, wprowadzanie rozwiązań opieki koordynowanej, reorganizacja systemu opieki psychiatrycznej czy wdrażanie Planu dla Chorób Rzadkich.

Profilaktyka i zdrowie publiczne

Eksperci biorący udział w panelach Forum Ochrony Zdrowia podkreślali także rolę zwiększenia nakładów na profilaktykę, czyli na świadomość społeczną, badania profilaktyczne, szczepienia, zachęty finansowe dla podstawowej opieki zdrowotnej, a także konieczność zwiększenia roli zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia oraz w strukturach rządowych.

Na efektywność ochrony zdrowia wpłynie także urealnienie i podwyższenie wycen świadczeń w wielu dziedzinach medycyny, między innymi w internie, chirurgii, położnictwie i neurologii, a także stawianie pacjenta w centrum uwagi i wyrównywanie szans pacjentów i poziomu opieki bez względu na miejsce zamieszkania.

Mocny debiut Pracodawców dla Zdrowia na Forum Ekonomicznym>>>

Odwrócenie piramidy świadczeń spowoduje przesunięcie ciężaru opieki zdrowotnej w kierunku podstawowej opieki zdrowotnej i placówek znajdujących się blisko zamieszkania pacjentów. Ważna jest także integracja i konsolidacja poszczególnych elementów systemu opieki zdrowotnej, zarówno pionowa, jak i pozioma, geograficzna, a także zmniejszanie obciążeń biurokratycznych nakładanych zwłaszcza na lekarzy, a także na innych specjalistów i placówki medyczne.

Podnoszeniu efektywności i jakości świadczeń medycznych służy też budowanie systemu monitorowania, zbieranie wysokiej jakości danych (między innymi o świadczeniach, rynku leków, placówkach medycznych), ich analiza i wyciąganie wniosków.

Rekomendacje w zakresie polityki lekowej dotyczą rozwijania krajowej produkcji leków i substancji czynnych, jako gwarancji bezpieczeństwa lekowego, stworzenia kalendarza szczepień osób dorosłych i poszerzenie ich refundacji, zwłaszcza w grupach podwyższonego zachorowania i niedoborów odporności.

Nowoczesne terapie i innowacje

Eksperci zalecają także utrzymanie (lub zwiększenie) tempa udostępniania pacjentom nowoczesnych terapii, w tym dostępności refundacyjnej leków innowacyjnych, biologicznych i generycznych.

Po to, by międzynarodowe firmy farmaceutyczne nadal inwestowały w Polsce i rozwijały swoją działalność, potrzebne jest zapewnienie im stabilnego otoczenia prawnego, utrzymanie wysokiego poziomu kadr medycznych i innych specjalistów. Także na forum Unii Europejskiej należy działać na rzecz rozwoju produkcji leków i substancji czynnych, a wobec planowanej rewizji europejskiego prawa farmaceutycznego, dążyć do zapewnienia stabilności prawnej, po to, aby zasady określania terminów wyłączności, praw ochronnych i patentów były jasne i mogły stymulować konkurencję i racjonalizować koszty terapii.

Zaistnieliśmy na XXXII Forum Ekonomicznym>>>

Warunek wdrażania innowacji i nowych technologii to podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy lekarzy na ten temat. Wpłynąć na to mogą zmiany w programach nauczania na kierunkach lekarskich.

Wsparcie publiczne tam, gdzie jest użyteczne

Wsparcie inwestycji placówek ochrony zdrowia ze środków publicznych powinno dotyczyć tych obszarów, które są niedoiwestowane i gdzie występują największe potrzeby, takich jak diabetologia, onkologia, opieka koordynowana oraz tam, gdzie jest ono najbardziej użyteczne z punktu widzenia jakości opieki nad pacjentami i poprawy dostępności.

W onkologii najważniejsze jest wczesna wykrywanie choroby, a w kardiologii kontynuacja działań w zakresie Krajowej Sieci Kardiologicznej i opieki koordynowanej.

Warunkiem postępu w zakresie leczenia wielu chorób rzadkich, neurologicznych i nowotworowych jest rozwój diagnostyki, w tym molekularnej, który wymaga odpowiednich decyzji organizacyjnych i finansowych.

Panel Pracodawców dla Zdrowia na Forum Ekonomicznym>>>