Polityka senioralna nabiera tempa

Kompleksowe podejście rządu do polityki senioralnej daje nadzieję na szybkie wprowadzenie rozwiązań kluczowych dla demografii i wyzwań społecznych dzisiejszego świata.

Beata Leszczyńska, prezeska zarządu emeis Polska (dotychczasowa nazwa firmy Orpea),członkini zarządu Pracodawców dla Zdrowia

Wraz z utworzeniem funkcji Ministra ds. polityki senioralnej oraz Rady ds. Polityki Senioralnej przyspieszyły prace związane z obszarem opieki długoterminowej. Cieszymy się, że wizje Ministerstwa są spójne z postulatami zgłaszanymi przez kluczowe podmioty z branży.

22 marca 2024 Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, któremu przewodniczy Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. W jego skład weszli między innymi: Minister Finansów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia oraz Minister Sportu i Turystyki.

Do zadań Zespołu należy analiza systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, proponowanie kierunków działań w obszarach dotyczących opieki, a także opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych i rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w zakresie systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi.

Beata Leszczyńska oficjalnie powołana w skład Rady ds. Polityki Senioralnej>>>

Jako jeden z priorytetów oraz zadań dla Zespołu Minister ds. Polityki Senioralnej wymieniła wypracowanie jednolitego systemu w opiece długoterminowej, do czego potrzebny jest właśnie dogłębny przegląd funkcjonowania całodobowych placówek instytucjonalnych, takich jak Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Domy Pomocy Społecznej. Według pani minister, konieczne jest wypracowanie zupełnie nowej konstrukcji ich funkcjonowania od strony organizacyjnej i finansowej, gdyż zarówno ZOL-e, jak i DPS-y są finansowane w odmienny sposób, mimo że ich pacjenci czy mieszkańcy tak naprawdę się nie różnią.

Podczas podsumowania 100 dni rządu podano informację, że od strony legislacyjnej jest też gotowy projekt bonu senioralnego, który wkrótce zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Program jest skierowany do osób w wieku 75+ i ich pracujących rodzin (najczęściej aktywnych zawodowo dzieci), które będą mogły otrzymać do 2150 zł miesięcznie na sfinansowanie wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora.

Z kolei w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie planu rządu w zakresie podnoszenia standardów w domach opieki, Minister Okła-Drewnowicz podkreśliła, że „aktualnie prowadzony jest przegląd systemu opieki długoterminowej w Polsce w ramach realizacji reformy A4.6 Zwiększenie udziału niektórych grup w rynku pracy poprzez rozwój systemu opieki długoterminowej, zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Za przeprowadzenie przeglądu odpowiedzialne są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Prace nad tym opracowaniem mają zakończyć się w I półroczu 2024 roku i być wstępem do zaplanowania niezbędnych zmian prawnych i organizacyjnych”.

Dodała również, że opieka długoterminowa stanowi jeden ze szczególnie istotnych obszarów opieki nad osobami starszymi. Jednak obecnie pod tą nazwą kryją się zarówno świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w systemie ochrony zdrowia, które są udzielane jako „świadczenia opieki długoterminowej”, jak i świadczenia opiekuńcze w ramach systemu pomocy społecznej, które przyjmują formalnie inną nazwę, chociaż – z praktycznego punktu widzenia – mają charakter opieki długoterminowej i tak są klasyfikowane. Dlatego – według Minister – ten obszar wymaga ujednolicenia.

Cieszę się, że wizja Pani minister jest spójna z postulatami zgłaszanymi przez kluczowe podmioty w branży opieki długoterminowej. Powstanie zespołu międzyresortowego jest długo oczekiwanym krokiem i może istotnie wpłynąć na poprawę jakości opieki, a co za tym idzie poprawić poziom życia seniorów. Po raz pierwszy widzimy kompleksowe podejście rządu do polityki senioralnej, co daje nadzieję na szybkie wprowadzenie rozwiązań kluczowych dla demografii i wyzwań społecznych dzisiejszego świata.