GUS: więcej porad ambulatoryjnych w roku 2023

W roku 2023 na jednego mieszkańca przypadało średnio 9,2 porady ambulatoryjnej.

W roku 2023 zanotowano wzrost liczby ambulatoryjnych porad lekarskich o 8 procent w porównaniu do roku 2022. Pod koniec ubiegłego roku działalność w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prowadziło 23,5 tysiąca przychodni oraz 3,2 tysiąca praktyk lekarskich i stomatologicznych, które oferowały świadczenia w ramach NFZ – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W ciągu roku 2023 udzielono 312,3 miliona porad lekarskich i 34,9 miliona porad stomatologicznych. Prawie 9,5 procent porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano  w formie teleporad.

W końcu 2023 roku działalność prowadziło 26,6 tysiące podmiotów, które świadczyły usługi w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z tego, 23,5 przychodni, 0,6 tysiąca praktyk lekarskich oraz 2,6 tysiąca praktyk stomatologicznych, które realizowały świadczenia finansowane ze środków publicznych.

W miastach zlokalizowanych było 21,2 tysiące podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, natomiast na wsiach – 5,4 tysiąca.

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3 570), najmniej w województwie opolskim (579). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych było w województwie wielkopolskim (369), a najmniej w lubuskim (116).

1400 osób na jedną przychodnię

Na jedną przychodnię przypadało średnio 1 413 osób (o 35 mniej niż przed rokiem)., najwięcej w województwie pomorskim (1 685 osób), a najmniej– w podlaskim (1 183).         

W 2023 roku w przychodniach i w ramach praktyk lekarskich  udzielono 347,3 miliona porad ambulatoryjnych – 312,3 miliona lekarskich (wzrost o 4,9 procent w  ujęciu rocznym) i 34,9 miliona stomatologicznych (wzrost o 5,3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim).

W podstawowej opiece zdrowotnej dzieciom i młodzieży do 18 lat udzielono 36,9 miliona porad, czyli mniej o 0,5 procent niż rok wcześniej, natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej – 63,4 miliona, czyli o 6 procent więcej niż w roku 2022.

W opiece specjalistycznej zanotowano 16,9 miliona porad lekarskich, udzielonych pacjentom do 18. roku życia, czyli o 7,7 procent więcej niż rok wcześniej, oraz 39,7 porad osobom w wieku 65 i więcej, co oznacza wzrost o 10 procent.

Spada liczba teleporad

Z danych GUS wynika, że w roku 2023 spadła liczba konsultacji udzielonych w postaci teleporad. W roku tym zrealizowano 17,1 miliona takich konsultacji w ramach POZ, co oznacza spadek o 27 procent w porównaniu do roku 2022. 9,7 miliona porad w ramach AOS zrealizowano za pomocą teleporad i było to mniej o 8,5 procent niż rok wcześniej. Wśród porad świadczonych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej największy udział miały te udzielane w poradniach chirurgicznych (17,7 procent), a także ginekologiczno-położniczych (10,5 procent) oraz okulistycznych (8,6 procent). Porady na odległość udzielane były także w opiece stomatologicznej, w roku 2023 było ich 55 tysięcy.

W roku 2023 na jednego mieszkańca przypadało średnio 9,2 porady ambulatoryjnej, najwięcej – w województwie mazowieckim – 10,2, najmniej w opolskim – 7,6.