Będą zmiany dotyczące świadczeń specjalistycznych dla dzieci

Wprowadzane zmiany dotyczą poradni diabetologicznej i endokrynologicznej dla dzieci.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza zmiany dotyczące realizacji dwóch świadczeń – porady specjalistycznej w zakresie diabetologii dla dzieci oraz porady specjalistycznej w zakresie endokrynologii dla dzieci.

Polegają one na poszerzeniu personelu medycznego uprawnionego do realizacji tych świadczeń oraz na doprecyzowaniu wymogów dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Zmiany są konieczne, ponieważ obowiązujące w tej sprawie przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 roku nie uwzględniają lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dla dzieci, co utrudnia realizację stażu w poradniach endokrynologii dziecięcej oraz diabetologii dziecięcej przez specjalizujących się bezpośrednio po studiach lekarzy.

Obecne przepisy wymagają skierowania do poradni dwóch lekarzy, czyli specjalizującego się lekarza oraz kierownika specjalizacji. Zgodnie z opinią ekspercką lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii i diabetologii posiadają wystarczający zakres wiedzy fachowej do udzielania samodzielnych porad w obu tych poradniach. Poszerzenie personelu medycznego, uprawnionego do realizacji świadczeń w poradniach nie tylko ułatwi realizację stażu, ale także skróci czas oczekiwania na poradę – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Nocna i świąteczna opieka bez stałego przebywania lekarza>>>

Poza tym warunki realizacji świadczenia w poradni diabetologicznej dla dzieci w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną zostaną rozszerzone o konieczność posiadania przez placówki programów do interpretacji danych z systemów ciągłego monitorowania glikemii metodami CGM – RT i FGM.

Systemy te są częściowo refundowane i korzysta z nich prawie połowa dzieci z cukrzycą typu 1. Posiadanie takich programów umożliwi lekarzom odczytanie zmienności glikemii w dłuższym okresie oraz ewentualną korektę sposobu leczenia, przede wszystkim dostosowanie odpowiedniej dawki insuliny.

Projekt rozporządzenia nakłada także na placówki, które będą prowadziły poradnie endokrynologiczną dla dzieci obowiązek zapewnienia w miejscu udzielania świadczenia stadiometru typu Harpenden. Jego użycie pozwoli lekarzowi zminimalizować wystąpienie błędu pomiaru podczas mierzenia wysokości ciała pacjenta.

Wymóg posiadania takiego stadiometru jest obligatoryjny w przypadku ubiegania się o możliwość akredytacji do specjalizowania lekarzy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Okres na dostosowanie się do nowych warunków w zakresie zapewnienia w miejscu udzielania świadczenia stadiometru typu Harpenden upływa 1 lipca 2024 roku.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 listopada 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>