W efektywnym zarządzaniu pomoże – konsolidacja świadczeń, koncentracja zasobów oraz taryfikacja procedur

Panel dyskusyjny dotyczący zarządzania placówkami medycznymi odbył się pierwszego dnia XIX Forum Rynku Zdrowia.

Według uczestników panelu dyskusyjnego dotyczącego efektywnego zarządzania placówkami medycznymi, który odbył się pierwszego dnia XIX Forum Rynku Zdrowia, najważniejsze elementy wspomagające menedżerów to konsolidacja świadczeń oraz koncentracja zasobów i usług, połączona z taryfikacją procedur.

Mówiła o tym między innymi Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, która stwierdziła, że w zarządzaniu placówkami medycznymi bardzo ważne jest spojrzenie z perspektywy długofalowej.

– Ważne jest kilka filarów działalności, nie można bowiem mówić tylko o efektywności finansowej, ona nie jest wiele warta bez połączenia z efektywnością kliniczną. Z kolei te dwa czynniki muszą się łączyć z kolejnymi, takimi jak przyjazne środowisko pracy oraz przyjazna atmosfera dla pacjentów, niezależnie od tego, o jakim szpitalu mówimy – mówiła dyrektor Piskorz-Ogórek.

Podkreśliła także, że minęły czasy, gdy dyrektor mógł bazować tylko na własnych opiniach, obecnie w grę wchodzą dane, które należy zbierać i monitorować, dotyczące między innymi przychodów i kosztów.

-Gdy zestawimy dane dotyczące kosztów działania placówki oraz kosztów procedur medycznych i włączymy w proces zarządzania kierowników oddziałów możemy wykorzystać wiele narzędzi, które to ułatwiają. Muszą one być na tyle przyjazne, aby nie zniechęcić medyków do analizowania i monitorowania. Ważny jest nie tylko monitoring kliniczny, ale także epidemiologiczny, ważna jest informacja o liczbie hospitalizacji, także przedłużonych, co wynika z wewnętrznego systemu monitorowania jakości. Nie trzeba przy tym czekać na ustawę o jakości, gdyż wiele narzędzi jest już obecnie dostępnych, chociażby przez wprowadzenie procesu akredytacji szpitala – dodała.

Jako rekomendacje dla nowego ministra zdrowia wymieniła konsolidację świadczeń oraz koncentrację zasobów i usług i połączoną z tym taryfikacja procedur.

-W momencie gdy procedury będą właściwie wycenione i mimo to okaże się że szpital jest nierentowny, jest to wskazanie do przeniesienia świadczeń do innej placówki – dodała.

-Patrząc na średni wiek pielęgniarek w Polsce, rekomendowałbym nowemu ministrowi zdrowia rozważenie przywrócenia liceów pielęgniarskich oraz dwuletnich studiów podyplomowych w tym kierunku – mówił Michał Rybak, wiceprezes ds. operacyjnych Grupy Lux Med.

Michał Rybak mówił także na temat wprowadzonego w Grupie Lux Med systemu dotyczącego zbierania i analizowania opinii pacjentów w sprawie funkcjonowania placówek Grupy oraz organizacji świadczonych usług.

– Wyodrębniliśmy dział zajmujący się doświadczeniami pacjenta i za pomocą wdrożonego systemu zbieramy opinie na każdym etapie kontaktu z placówkami – od rejestracji, poprzez wchodzenie na portal oraz korzystanie z konsultacji. Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia uzyskaliśmy duży kredyt zaufania od pacjentów, którzy docenili to, że staramy się udoskonalać system, a także zaangażowanie i motywację pracowników do wprowadzania zmian – mówił Michał Rybak.

W ramach rekomendacji dla nowego ministra zdrowia wspomniał również o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

Prezes Rybak mówił także o jakości i efektywności, które są elementami systemu procesowego stosowanego w leczeniu ambulatoryjnym w Lux Med.

– Wprowadziliśmy system, który pozwala określić pacjentowi, jakie są jego potrzeby i z jakiej usługi powinien skorzystać, aby te potrzeby najlepiej zaspokoić, a także, odpowiadając na postulaty pacjentów – umożliwiliśmy zadawanie pytań lekarzowi, za pomocą systemu informatycznego, po odbytej wizycie – mówił Michał Rybak.

Waldemar Tatarewicz z Simple S.A. mówił o narzędziach informatycznych, które pomagają zarządzającym placówkami w zbieraniu i analizowaniu danych, szczególnie są one przydatne w rozliczaniu kosztów tzw. jednostek pomocniczych. Systemy informatyczne wspomagają także wycenę procedur medycznych, co ułatwia rozliczenie kosztów szpitala. Ważny jest także kontroling oraz  planowane przychodów i kosztów, co umożliwia uzyskiwanie przez menedżera na bieżąco informacji na przykład o koniecznych zakupach.

Według Waldemara Tatarewicza rekomendacja dla nowego ministra również dotyczy  taryfikacji procedur medycznych.

Według dr Klaudii Rogowskiej, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, efektywność zarządzania to najbardziej skuteczne i najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów dla realizacji celu, którym jest działalność lecznicza, ale także dydaktyka oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych. Ważna jest realizacja celów przy jednoczesnym uzyskaniu wyniku ekonomicznego, ważne jest także otoczenie, które jest bardzo zmienne, zmienia się także sama medycyna. Dyrektor Rogowska mówiła także o zarządzaniu zmianą oraz o takich narzędziach jak plany strategiczne, rachunkowość zarządcza, kontroling, rachunkowość kosztów działań, analizy statystyczne, które pozwalają mieć pod kontrolą działalność szpitala i dbać o jakość, analizy decyzyjne, analiza SWOT oraz benchmarking.

-Coraz częściej stosujemy lean management oraz korzystamy z filozofii kaizen, polegającej na wdrażaniu codziennie niewielkich usprawnień. Sposób zarządzania z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych się zmienia i trzeba mieć to na uwadze – dodała dyrektor Rogowska.

Jako rekomendacje dla ministra zdrowia wymieniła finansowanie oraz uprządkowanie strukturalne podmiotów, odpowiadające demografii oraz epidemiologii.

Natomiast Tomasz Pająk z Grupy Impel wskazał, aby projekt Dobry Posiłek Szpitalny stał się obowiązującym standardem, zarówno w zakresie jakości jak i finansowania w Polsce.

Dyskusja dotyczyła także rozwiązań outsourcingowych, szczególnie w zakresie dokumentacji medycznej oraz dostarczania posiłków dla pacjentów.

Panel pt. „Efektywne zarządzanie placówkami medycznymi” odbył się pierwszego dnia Forum Rynku Zdrowia.

W panelu wzięli udział: prof. Piotr Jankowski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Monika Kobylińska, Business Development Manager, Iron Mountain, Tomasz Pająk, dyrektor operacyjny GP Catering, Grupa Impel, dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, dr Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Michał Rybak, wiceprezes ds. operacyjnych Grupy Lux Med, Dawid Sakowski, ekspert ds. systemów e-zdrowia, Pentacomp Systemy Informatyczne SA, Waldemar Tatarewicz, Dział Usług Simple SA. Moderatorem był Piotr Wróbel, zastępca redaktorki naczelnej Rynku Zdrowia.

XIX Forum Rynku Zdrowia odbywało się 16 i 17 października 2023.