Ustawy zdrowotne z poprawkami Senatu

Do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej przekazano 28 poprawek.

28 lipca 2023 Senat RP rozpatrywał projekty kilku ustaw dotyczących ochrony zdrowia – o refundacji leków, o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, o zdrowiu publicznym oraz o szczególnej opiece geriatrycznej.

Do projektów tych ustaw przedstawiono szereg poprawek. W przypadku ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej było ich 28, wskazano między innymi na braki kadrowe uniemożliwiające realizację jej zapisów a także na konieczność zapewnienia seniorom opieki asystenta pracownika socjalnego. Uwagi dotyczyły także kryterium wiekowego (według niektórych senatorów powinno ono być niższe).

Celem przepisów ustawy jest  między innymi „przemodelowanie geriatrii w stronę podejścia środowiskowego”. Polega to na tym, że świadczenia medyczne realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. W skład systemu opieki geriatrycznej wchodzić będą szpitalne oddziały geriatryczne wskazane w wojewódzkim planie działania, nowo tworzone centra zdrowia 75 plus oraz placówki podstawowej opieki zdrowotnej.

Ustawa określa minimalne standardy liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych oraz standardy dotyczące kryterium minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum zdrowia.

Do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Senat wprowadził 12 poprawek, a do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 2.

Ustawy wprowadzają bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osób, które ukończyły 65. rok życia. Dotychczas prawo do bezpłatnych leków przysługiwało osobom, które ukończyły 75. rok życia.

Projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia oraz zakaz sprzedaży takich produktów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych, jak również ograniczenia reklamy tych napojów. Senatorowie zgłosili tutaj 8 poprawek.