Ustalono wysokość świadczeń kompensacyjnych dla pacjentów

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta, jako organu prowadzący postępowanie w sprawie o to świadczenie.

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa wysokość świadczeń kompensacyjnych z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie ustalana przez Rzecznika Praw Pacjenta, jako organu prowadzący postępowanie w sprawie o to świadczenie.

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto, że w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Rzecznik będzie zobowiązany do uwzględnienia charakteru następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego oraz stopnia dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu i pogorszenia jakości życia.

Każda z tych kategorii odwołuje się do konkretnych okoliczności, którym przypisano określone wartości kwotowe. Będą one podlegały sumowaniu, przy założeniu, że łączna wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 100.000 zł, a w odniesieniu do uciążliwości leczenia oraz pogorszenia jakości życia – nie może być wyższa niż po 50.000 zł.

Uszczerbek na zdrowiu został potraktowany jako wyjściowa okoliczność wpływająca na charakter następstw zdrowotnych zdarzenia medycznego, co do zasady o stałym lub długotrwałym czasie negatywnego oddziaływania na pacjenta. Z kolei uciążliwość leczenia oraz pogorszenie jakości życia są kluczowymi czynnikami wpływającymi na stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego.

Katalog okoliczności wpływających na ustalenie wysokości świadczenia kompensacyjnego nawiązuje do zbliżonej regulacji zawartej w rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 października 2023 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu szkody związanej z udziałem w badaniu klinicznym (Dz. U. 2023 poz. 2343).

Wykorzystane zostały także rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania  oraz rozporządzenia dotyczące uszczerbku na zdrowie w przypadku funkcjonariuszy, na przykład Policji oraz innych służb.

Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że skutki zdarzenia medycznego, o których mowa w projekcie rozporządzenia, będą przedmiotem opinii Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który przy jej wydawaniu będzie kierował się wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz doświadczeniem zawodowym swoich członków.

Natomiast w przypadku śmierci pacjenta wysokość świadczenia kompensacyjnego jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju relacji między zmarłym pacjentem a osobą uprawnioną do tego świadczenia (krewny pierwszego stopnia, małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia) oraz wieku zmarłego pacjenta i osoby uprawnionej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 8 stycznia 2024.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>