Senat zajmie się trzema ustawami zdrowotnymi

Trzy ustawy zdrowotne, między innymi dotycząca Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - w programie obrad Senatu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Senat RP zajmie się trzema ustawami zdrowotnymi – ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą  o jakości w opiece zdrowotnej oraz ustawą o niektórych zawodach medycznych.

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza, w miejsce obecnych wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, dwuinstancyjny pozasądowy system rekompensat szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta. Powołuje także Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta reguluje kwestie systemowego monitorowania jakości świadczeń opieki zdrowotnej poprzez określenie zadań, obowiązków i uprawnień poszczególnych podmiotów w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, akredytacji oraz rejestrów medycznych.

Natomiast ustawa o niektórych zawodach medycznych określa zasady wykonywania zawodów medycznych dotychczas nieregulowanych ustawowo. Dotyczy to takich zawodów jak asystentka stomatologiczna i logopeda. Reguluje też kwestie dotyczące rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących te zawody oraz przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Ustawy te w czerwcu przyjęte zostały przez Sejm.