Ruszy pilotaż krajowej sieci hematologicznej

Program pilotażowy opieki hematologicznej potrwa przez 24 miesiące.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza program pilotażowy opieki nad pacjentami w ramach krajowej sieci hematologicznej. Będzie on realizowany na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W skład sieci będą wchodziły ośrodki poziomu wysokospecjalistycznego, specjalistycznego i podstawowego, a zadania w sieci będzie koordynował krajowy ośrodek, którym będzie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, oraz wojewódzkie ośrodki koordynujące.

Zadaniem ośrodków będzie zapewnienie kompleksowej i koordynowanej opieki hematologicznej pacjentom powyżej 18. roku życia, u których istnieje podejrzenie lub wstępnie zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, chłoniaka grudkowego, lub chłoniaka Hodgkina.

Uzasadnienie do projektu przypomina, że zapadalność na ostre białaczki szpikowe, ostre białaczki limfoblastyczne, szpiczaka plazmocytowego, przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B i chłoniaka grudkowego (ICD10: C90–C92) wykazuje tendencję wzrostową zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Podstawową metodą leczenia tych nowotworów jest immunochemioterapia lub chemioterapia wspomagana, w wybranych nowotworach autologicznym (od samego chorego) lub allogenicznym (od dobranego dawcy) przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych.

W celu realizacji świadczeń wysokiej jakości, powołany zostanie zespół terapeutyczny do planowania leczenia hematologicznego, który ustali jego plan, obejmujący informacje na temat rodzajów leczenia, ich kolejności, orientacyjnych terminów, przy czym w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dokonuje także zmiany planu leczenia.

Kluczową rolę będzie odgrywał koordynator merytoryczny programu pilotażowego, którym będzie lekarz specjalista w dziedzinie hematologii i w ośrodku koordynującym nadzoruje proces realizacji programu pilotażowego. Ponadto istotną rolę będzie także pełnić koordynator merytoryczny ośrodka, który jest także lekarzem specjalistą w dziedzinie hematologii. Będzie on odpowiadał w każdym ośrodku specjalistycznym i wysokospecjalistycznym za organizację i monitorowanie pracy zespołów terapeutycznych oraz ocenę realizacji planów leczenia.

Natomiast koordynatorzy organizacyjni programu pilotażowego koordynują diagnostykę i realizację planu leczenia hematologicznego, co w szczególności obejmuje ustalanie terminów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz nadzorowanie prowadzenia dokumentacji.

Program pilotażowy będzie realizowany przez ośrodki, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie oraz zawarły porozumienia we wskazanych województwach oraz które spełniają kryteria określone w załączniku do projektu rozporządzenia.

Program będzie realizowany przez 24 miesiące od zakończenia etapu organizacji.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach krajowej sieci hematologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 sierpnia 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375702/katalog/12998188#12998188