Raport GUS: więcej lekarzy, postępuje feminizacja zawodu

O 3 tysiące więcej lekarzy niż w roku 2021 posiadało prawo wykonywania zawodu w roku 2022.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2022 było w Polsce o 3 tysiące więcej lekarzy, posiadających prawo wykonywania zawodu, niż rok wcześniej. W zawodzie lekarza obserwowany jest proces feminizacji zawodu, zwiększa się udział kobiet.

W roku 2022 liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentami wyniosła 132 527, lekarzy dentystów – 35 016, pielęgniarek – 215 064, a położnych – 28 534.

Lekarzy mieszkających w Polsce w roku 2022, którzy posiadali prawo wykonywania zawodu, było 158,9 tysiąca, w roku 2021 było to 155,6 tysiąca, czyli o 3,3 tysiąca mniej. 102,9 tysiąca (64,7 procent) stanowili lekarze specjaliści.

Więcej młodych lekarek i dentystów

Wśród lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu ponad 20 procent stanowiły osoby w wieku 50–59 lat (podobnie jak rok wcześniej). Dominacja osób z tej grupy wieku była większa wśród mężczyzn niż wśród kobiet lekarzy. Wśród kobiet dominowały osoby w wieku 30–39 lat (około 20 procent w obu analizowanych latach).

Natomiast liczba dentystów mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu, wyniosła w 2022 roku 44,3 tysiąca (w 2021 roku – 43,8 tysiąca), przy czym 592 osób posiadało zarówno prawo wykonywania zawodu lekarza, jak i lekarza dentysty.

Najliczniejszą wśród lekarzy dentystów była grupa osób mających prawo wykonywania zawodu w wieku 30–39 lat (21 procent w roku 2022, o 0,3 p. proc. więcej niż w 2021 roku), chociaż udział procentowy osób w wieku 50–59 lat był jedynie nieznacznie niższy i wyniósł 20,8 procent w 2022 roku).

Dominującą grupę wśród dentystów mężczyzn stanowiły osoby w wieku 30-39 lat, natomiast wśród kobiet wykonujących ten zawód – osoby w wieku 50-59 lat.

Zarówno w zawodzie lekarzy jaki lekarzy dentystów obserwowany jest proces feminizacji, w roku 2022 odsetek kobiet wśród lekarzy wyniósł – 59,5 procent, wśród dentystów – 76,3 procent.

78 panów położnych

W 2022 roku liczba osób wykonujących zawód pielęgniarki lub pielęgniarza, mieszkających w Polsce i posiadających prawo wykonywania zawodu, wyniosła 310 tysięcy, w roku 2021 było to 305,8 tysięcy. Prawie jedną trzecią z nich stanowiły osoby w wieku 50-59 lat. 97,2 procent pielęgniarek stanowią kobiety. Wśród mężczyzn pielęgniarzy dominującą grupę stanowią osoby w wieku od 30 do 49 lat.

Prawo do wykonywania zawodu miało w 2022 roku 41,1 tysiąca położnych, rok wcześniej było to 40,3 tysiąca. Podobnie jak w przypadku pielęgniarek wśród położnych dominują osoby w wieku 50-59 lat (29,5 procent).

99,8 procent położnych stanowią kobiety. W roku 2022 zawód ten wykonywało 78 panów, rok wcześniej – 76.

Najwięcej lekarzy  – na Mazowszu i w Łódzkim

Najwięcej lekarzy, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, pracowało w 2022 roku w województwach – łódzkim i mazowieckim. W pierwszym z nich było to 42,8, a w drugim 41,4 na 10 tysięcy mieszkańców.

Najmniejszą liczbą lekarzy, w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, dysponowały województwa – lubuskie (23,8) i opolskie (24,3).

Natomiast lekarzy dentystów najwięcej pracowało w województwach – mazowieckim i śląskim, najmniej – w opolskim i lubuskim.

Również na Mazowsze i na Śląsku było najwięcej pielęgniarek, w pierwszym z tych województw – 34,9 tysiąca, w drugim – 25 tysięcy. Najniższa liczba pielęgniarek pracująca bezpośrednio z pacjentem wystąpiła w najmniejszych województwach – lubuskim (4,1 tysiąca) i opolskim (4,7 tysiąca).

W przeliczeniu na liczbę mieszkańców najwięcej pielęgniarek w roku 2022 pracowało w województwach – lubelskim (67,8 na 10 tysięcy), podlaskim (64,6 na 10 tysięcy) oraz w świętokrzyskim (64,5 na 10 tysięcy), a najmniej – w województwach – lubuskim (41,6), warmińsko-mazurskim (44) oraz wielkopolskim (47).

Wśród położnych najwięcej osób pracowało z pacjentem w 2022 roku w województwach: mazowieckim (4,8 tysiąca), śląskim (3,3 tysiąca) i wielkopolskim (2,8 tysiąca) a najmniej w lubuskim (0,5 tysiąca), opolskim oraz w warmińsko-mazurskim (po 0,6 tysiąca).

W porównaniu do liczby mieszkańców najwięcej położnych było w 2022 roku w województwach: łódzkim (17,5 na 10 tysięcy mieszkańców – kobiet), lubelskim (17,4) i mazowieckim (16,9 osób), a najmniej w województwach: lubuskim i warmińsko-mazurskim (po 9,0) oraz kujawsko-pomorskim (11).