Projekt ustawy o prawach pacjenta trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która wprowadza Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.

Na stronie Sejmu RP opublikowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zawiera on zapowiedziane przez ministra zdrowia zmiany w związku z ustawą jakości.  

Ustawa proponuje wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta. Zlikwidowane zostaną (z dniem 1 lipca 2024) wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a powołany zostanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Projekt zakłada, że przepisy dotyczące kompensacji szkód będą stosowane do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania lub zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

Ustawa wiąże prawo do otrzymania świadczenia kompensacyjnego ze środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych z zaistnieniem zdarzenia medycznego, do którego doszło w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Środki Funduszu będą pochodzić z odpisu przekazywanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepis nie dotyczy zatem świadczeń komercyjnych

W latach 2023–2032 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić w roku 2023 -837 472 zł, w roku 2024  – 1 687 828 zł, w roku 2025  – 2 134 732 zł, w roku 2026  – 2 156 530 zł, w roku 2027  – 2 210 444 zł, w roku 2028. – 2 265 705 zł, w roku 2029 – 2 322 347 zł, w roku 2030  – 2 380 406 zł oraz w roku 2031  – 2 436 916 zł;

Link do projektu>>>