Projekt ustawy o jakości wprowadza wymóg autoryzacji dla szpitali w sieci

Projekt ustawy o jakości zawiera przepisy na temat autoryzacji, akredytacji oraz rejestrów medycznych.

Poselski projekt ustawy jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wprowadza wymóg obowiązkowej autoryzacji dla szpitali. Będzie ona wydawana przez prezesa NFZ i będzie warunkiem realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali).

Autoryzację będzie mógł uzyskać podmiot, który prowadzi wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz  realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków dotyczących miejsca, personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Autoryzacja będzie wydawana na 5 lat, w przypadku dodania zakresów świadczeń opieki zdrowotnej będzie mogła być zmieniona na wniosek szpitala. Wymóg uzyskania autoryzacji nie ogranicza prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ dotyczy jedynie tych podmiotów, które udzielają świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

W ramach wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem szpitale posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będą zobligowane między innymi do:

– wdrażania rozwiązań służących identyfikacji ryzyk wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzania tymi ryzykami w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– identyfikowania obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– określania kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– okresowego monitorowania i oceniania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

– monitorowania zdarzeń niepożądanych,

– zapewniania szkoleń służących uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń,

– prowadzenia badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety, której wzór minister zdrowia zamieści w Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekt ustawy zawiera także przepisy dotyczące akredytacji, której ważność wydłużono z 3 do 4 lat i wprowadza dodatkowe warunki jej przyznawania. Są one następujące:

– obligatoryjne będzie spełnianie pojedynczych standardów akredytacyjnych, ich niespełnienie będzie wiązało się z odmową udzielenia akredytacji, niezależnie od sumarycznej liczby uzyskanych punktów,

– wymóg uzyskania oceny akredytacyjnej na poziomie co najmniej 75 procent maksymalnej możliwej do uzyskania sumy ocen poszczególnych standardów akredytacyjnych ogółem,

– wymóg uzyskania co najmniej 50 procent maksymalnej możliwej do uzyskania sumy ocen poszczególnych standardów akredytacyjnych dla każdego działu tematycznego.

Poza tym wprowadzono możliwość cofnięcia udzielonej akredytacji w przypadku niespełnienia standardów po przeglądzie akredytacyjnym. Nowym rozwiązaniem jest również zasada weryfikacji i aktualizacji standardów akredytacyjnych co najmniej raz na 5 lat od dnia ich ogłoszenia, w oparciu o przygotowaną przez Radę Akredytacyjną analizę, w szczególności w zakresie konieczności ich aktualizacji zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Zaproponowano, aby do wniosku o udzielenie akredytacji dołączano oświadczenie podmiotu wnioskującego o jej udzielenie o spełnianiu standardów akredytacyjnych. Na etapie składania wniosku o udzielenie akredytacji podmiot jest zobowiązany do samodzielnej oceny stopnia spełnienia standardów oraz złożenia w tym zakresie oświadczenia, które stanowi nieodłączny element wniosku. Przewidziano również dedykowany system teleinformatyczny – System Monitorowania Wniosków o Udzielenie Akredytacji.

Ustawa przewiduje wprowadzenie 12 miesięcznego okresu przejściowego, liczonego od dnia zamieszczenia standardów akredytacyjnych dla nowego zakresu działalności lub rodzaju udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz aktualizacji już obowiązujących standardów akredytacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra zdrowia, w celu przeszkolenia wizytatorów realizujących na ich podstawie przeglądy akredytacyjne, ale również w celu umożliwienia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dostosowanie swojej działalności do nowo opublikowanych standardów.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie korpusu wizytatorów, którzy będą przeprowadzali przeglądy akredytacyjne. W ramach zespołu wizytatorów, realizujących przegląd akredytacyjny, osoba kierująca jednostką podległą ministrowi zdrowia właściwą w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych, zwaną ośrodkiem akredytacyjnym, wyznaczy koordynatora, który będzie odpowiadał za sprawny przebieg przeglądu akredytacyjnego i będzie koordynował pracę poszczególnych wizytatorów. Listę wizytatorów uprawnionych do przeprowadzania przeglądów akredytacyjnych będzie prowadzić kierujący ośrodkiem akredytacyjnym, który odpowiadać będzie również za przeprowadzenie naboru do pełnienia tej funkcji.

Poselski projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta dostępny jest tutaj>>>