Program pilotażowy dla pacjentów z otyłością

Otyłość dotyczy około 28 procent polskiej populacji w wieku powyżej 20 lat (16 procent stanowią mężczyźni, a 12 procent - kobiety).

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia dotyczący programu pilotażowego dla pacjentów z otyłością olbrzymią KOS-BMI 30 Plus. Koncepcja opieki w ramach pilotażu opera się na scentralizowanym, wielodyscyplinarnym leczeniu w jednym ośrodku.

Program przeznaczony jest dla osób z BMI o wartości 30 i więcej, u których występuje przynajmniej jedno z powikłań otyłości, takich jak stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny, zespół policystycznych jajników, zespół metaboliczny, upośledzenie funkcji wątroby lub występuje konieczność redukcji masy ciała przed planowaną edoprotezoplastyką lub innym leczeniem zabiegowym.

Program w ramach pilotażu trwa 24 miesiące i obejmuje cztery moduły – -diagnostyki wstępnej i ustalenia indywidualnego planu opieki, leczenia specjalistycznego i monitorowania, rehabilitacji leczniczej oraz przekazania lekarzowi POZ informacji dotyczącej realizacji programu i zaleceń dalszego postępowania.

Koordynacją programu zajmie się 21 ośrodków specjalistycznych, których wykaz zawiera załącznik do projektu.

Programem zostanie objętych około 10 tysięcy pacjentów.

Szacowany koszt programu pilotażowego wynosi około 97 140 223 zł.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości KOS-BMI 30 PLUS został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 listopada 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>