Profilaktyka – największym wyzwaniem ochrony zdrowia

Spersonalizowana oferta może zachęcić pacjentów do badań profilaktycznych.

Według Anny Rulkiewicz, prezeski Lux Med i prezeski Pracodawców dla Zdrowia największe wyzwanie systemu ochrony zdrowia dotyczy profilaktyki zdrowotnej i zachęcania Polaków do poddawania się regularnym badaniom kontrolnym.

-Badania profilaktyczne powinny być celowane w konkretną grupę pacjentów i dostosowane do ich potrzeb. Pacjenci lubią spersonalizowane badania i przeznaczone szczególnie dla nich, wtedy chętniej się decydują na ich wykonanie – mówiła Anna Rulkiewicz podczas panelu zorganizowanego w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W panelu uczestniczyli także – Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka i Barbara Misiewicz-Jagielak, prezes Polpharmy.

Panel prowadziła Monika Raulinajtys-Grzybek z SGH.

Podczas panelu mówiono na temat wyzwań dla systemu ochrony zdrowia, które sformułowano w toku badań Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia.

Anna Rulkiewicz podkreśliła ważną rolę profilaktyki i przypomniała, że na ten cel NFZ przeznacza zaledwie niecałe 0,5 procent swojego budżetu. Nie jest to dużo, ale ważne jest także, aby dobrze wykorzystywać te środki.

-Największe wyzwanie, które zidentyfikowaliśmy, dotyczy zachęcenia Polaków do badań profilaktycznych, w czym może pomóc spersonalizowana oferta, skierowana indywidualnie do każdej osoby – mówiła.

Wspomniała także na temat ucyfrowienia usług medycznych i ułatwień w rejestracji na badania. Na przykład ankieta wypełniana w ramach programu Profilaktyka 40Plus jest dość obszerna. Wyzwaniem jest również dotarcie do osób, które nie używają narzędzi cyfrowych, wówczas trzeba posłużyć się innymi metodami (telefony, SMS-y itd).

-Ważne jest także, aby powstał zintegrowany system wiedzy o pacjencie, wówczas wyniki badań umieszczone byłyby na platformie P1, co dawałoby lekarzom możliwość korzystania z nich w celu diagnozy i doboru terapii. Każdy lekarz, także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, rozmawiając z pacjentem, miałby możliwość sprawdzenia wyników badań i skontrolowania, czy pacjent poddaje się badaniom profilaktycznym. Jeżeli dostępne byłyby ich wyniki, nie trzeba byłoby ich powtarzać – mówiła Anna Rulkiewicz.

Barbara Misiewicz-Jagielak mówiła o tym, że potrzebna jest zmiana podejścia do leków generycznych, które nie są lekami gorszej kategorii, a w celu ich wytworzenia prowadzone są badania naukowe.

Natomiast Marcin Czech wspomniał o budowaniu wspólnej polityki lekowej w Unii Europejskiej.
– Jesteśmy w tym zakresie w momencie przełomowym. W krajach unijnych obowiązuje swobodny przepływ towarów i usług, a zagadnienia dotyczące leków, szczególnie innowacyjnych terapii, także generycznych, pozostają w gestii poszczególnych państw. Jednak Wspólnota coraz śmielej wkracza w obszary zdrowia publicznego. Tworząc nowe regulacje, trzeba brać pod uwagę, aby zadowalały one zarówno poszczególne kraje jak i producentów – mówił.

Podczas Forum Ekonomicznego SGH został zaprezentowany raport otwarcia nowo powstałego Think Tanku #SGH dla ochrony zdrowia. Raport „Leki, świadczenia, technologie. Proponowane kierunki zmian w perspektywie 5-letniej” jest pierwszym efektem pracy tego zespołu. W opracowaniu zidentyfikowano i poddano analizie wyzwania, przed którymi stoi lub stanie system ochrony zdrowia w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat.

Eksperci ochrony zdrowia za najbardziej priorytetowe zagadnienia uznali: zapewnienie gwarancji dostępności farmakoterapii (ocena 5/5 punktów) w obszarze leków, poszerzenie dostępności badań profilaktycznych (4,8/5) w zakresie świadczeń i gwarantowanie cyberbezpieczeństwa w sektorze zdrowia (4,9/5) w odniesieniu do technologii. Eksperci wskazali także na wyzwanie związane z koniecznością wzmocnienia kadr administracji centralnej oraz jej sprawnego, skoordynowanego i przejrzystego działania w oparciu o długofalowe planowanie.

Dokument zawiera propozycję możliwych do podjęcia działań, które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane problemy, które wynikają z obserwacji doświadczeń zagranicznych, bądź sprawdzonych rozwiązań lokalnych, czy też są naturalną kontynuacją wcześniej podjętych inicjatyw. Dla każdego działania przeprowadzono wstępną analizę istotności i wykonalności.

Raport nakreśla pożądane obszary działań i wyznacza kierunki dalszych badań, zapraszając do debaty na temat przyszłości ochrony zdrowia w Polsce i wskazania priorytetowych działań, pozwalających lepiej sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy. W kolejnych krokach, na podstawie wniosków z publicznej dyskusji, zagadnienia uznane za najbardziej istotne zostaną poddane pogłębionej analizie, a dla proponowanych działań przeprowadzone zostanie studium wykonalności.