Określono wymagania dla laboratorium medycznego

Rozporządzenie zawiera wykaz pomieszczeń laboratorium medycznego oraz wykaz kwalifikacji zawodowych personelu.

Projekt rozporządzenia określa, że pomieszczenia medycznego laboratorium diagnostycznego powinny być dostosowane do rodzaju prac, jakie są w nim wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów i wiarygodność wyników.

Dokument wymienia rodzaje pomieszczeń, które wchodzą w skład laboratorium, z podziałem na pomieszczenie główne, socjalne, pomieszczenie służące do obsługi pacjentów oraz administracyjne. Są to między innymi – punkt przyjęć materiału do badań, punkt rozdziału materiału do badań oraz pomieszczenie do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej.

Określa także wykaz kwalifikacji zawodowych wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy w laboratorium.

Zgodnie z nim kierownik laboratorium powinien posiadać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i tytuł specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie specjalizacji zgodnej z profilem laboratorium lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacji personelu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 27 października 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>