Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie AOS

Seminogram będzie nowym świadczeniem gwarantowanym w ramach AOS.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza do wykazu tych świadczeń seminogram, czyli badanie nasienia.

Zmiana ta jest realizacją rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Badanie nasienia (seminogram) jest podstawowym badaniem pierwszego rzutu wykorzystywanym w diagnostyce niepłodności męskiej, która powinna się rozpocząć  równolegle z diagnostyką kobiety.

Jest to jeden z najważniejszych elementów procesu diagnostycznego w przypadku męskiej niepłodności. Prawidłowy wynik badania pozwala na wstrzymanie dalszej diagnostyki, natomiast nieprawidłowy – pozwala zaplanować dalsze działania związane z pogłębioną diagnostyką.

Zabezpieczenie w planie finansowym NFZ na 2023 rok środków na realizację wprowadzanej zmiany będzie wymagało zaangażowania dodatkowych środków z  rezerwy ogólnej. Natomiast w roku 2024 i w latach następnych środki na ten cel zostaną zabezpieczone w planach finansowych Funduszu.

Roczny koszt wprowadzenia badania nasienia (seminogramu) będzie wynosił około 1,8 mln zł (8300 badań razy 220 zł). Wyliczenie zostało oparte o dane z opracowania analitycznego AOTMiT „Badanie nasienia (seminogram). Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych) – ocena zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” nr WS.420.12.2023, data ukończenia 22 marca 2023 r.

Planowany termin wejścia w życie przepisów to 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stornie Rządowego Centrum Legislacji 21 lipca 2023. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 21 dni.

Link do projektu>>>