Monika Tomaszewska członkiem zespołu ekspertów przy RPP

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został wprowadzony w życie mocą znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, dyrektorka generalna Pracodawców dla Zdrowia, została członkiem Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny – lekarze oraz osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne, doświadczeni praktycy, często prowadzący także działalność naukową i dydaktyczną.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został wprowadzony w życie mocą znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 września 2023. Jest to model pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych. Ustawa powołuje także pełnomocnika do spraw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Ustawa określa zasady, wysokość oraz tryb przyznawania świadczenia kompensacyjnego w przypadku zdarzeń medycznych. Zgodnie z nią decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczenia i ustalenia jego wysokości albo odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego wydaje Rzecznik Praw Pacjenta.

Opublikowana została ustawa wprowadzająca świadczenia kompensacyjne>>>

Zadaniem działającego przy Rzeczniku zespołu jest wydawanie niezależnych opinii wskazujących, czy zgłoszona sprawa, opisana we wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, wynika ze zdarzenia medycznego, wraz z określeniem skutków tego zdarzenia.

– Od kilkunastu lat zajmuję się analizą zdarzeń medycznych i modelem budowania kultury bezpieczeństwa w podmiotach leczniczych, chcę wykorzystać swoją  wiedzę i doświadczenie w pracach Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dziękuję za zaufanie i powołanie mnie do tak zacnego grona ekspertów – mówi Monika Tomaszewska.

Monika Tomaszewska ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku (kierunek pielęgniarstwo), jest doktorem nauk o zdrowiu i absolwentką studiów Executive MBA w ochronie zdrowia. Od kilkunastu lat pracuje w Grupie Lux Med, obecnie jako Dyrektorka Strategii Medycznej, Profilaktyki i Nadzoru Klinicznego w Pionie Medycznym.