Milion złotych dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło już ponad 500 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

Od 18 czerwca do 25 czerwca 2024 roku Rzecznik Praw Pacjenta przyznał 1 059 000 zł złotych ze środków Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych na rzecz pacjentów i ich bliskich.

W dziesięciu przypadkach świadczenie otrzymali pacjenci poszkodowani w wyniku zdarzeń medycznych w szpitalach, a w siedmiu przypadkach – osoby bliskie w związku ze śmiercią pacjenta.

Najwyższe świadczenie dla pacjenta z cukrzycą

Najwyższa przyznana dotąd kwota to ponad 154 000 zł dla pacjenta z cukrzycą i miażdżycą, któremu z powodu złamania kostki założono opatrunek gipsowy. Po kilku dniach został przyjęty do szpitala z powodu martwicy stopy i krytycznego niedokrwienia nogi. Mimo to, nie przeprowadzono badania obrazowego tętnic, pacjent nie został też przekierowany do ośrodka specjalistycznego, w którym byłoby możliwe wykonanie zabiegu zapewniającego odpowiedni napływ krwi do naczyń.  Nieprawidłowe było też leczenie farmakologiczne związane z niedokrwieniem stopy i cukrzycą. W efekcie konieczna była amputacja nogi, czego przy bardziej profesjonalnym sposobie postępowania można było uniknąć.

Świadczenie z tytułu zaniechania odpowiedniej diagnostyki schorzenia

Jedna ze spraw zakończyła się przyznaniem kwoty 96 000 zł, która dotyczyła pacjentki operowanej z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego. Okazało się, że rana została zakażona kilkoma groźnymi bakteriami i doszło do ropnego zapalenia dróg żółciowych, co skutkowało reoperacją oraz wydłużonym intensywnym leczeniem i pogorszeniem jakości życia pacjentki. Ocena sprawy wykazała, że przed operacją zaniechano diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz nie zastosowano profilaktyki antybiotykowej. Antybiotykoterapii nie włączono również bezpośrednio po zabiegu, mimo stwierdzonego w jego trakcie stanu zapalnego pęcherzyka żółciowego i sąsiednich tkanek.

Wsparcie dla małżonki zmarłego pacjenta

W innej sprawie żona starszego pacjenta, który został odesłany z SOR-u bez badania, z powodu rzekomego braku miejsc, otrzymała 70 000 zł. Pacjent został tam przewieziony transportem medycznym na pilne zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – z powodu utrzymujących się wymiotów i bólu głowy oraz zaburzeń orientacji. Pacjenta jednak w ogóle nie zbadano ani też nie skierowano do innego szpitala, lecz odesłano do domu. Gdy kolejnego dnia doszło do dalszego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki stwierdzono krwotok mózgowy. Było już jednak za późno na skuteczne leczenie. Pacjent wkrótce zmarł.

Ponad 500 wniosków o świadczenia

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło już ponad 500 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce od 6 września 2023 roku. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim po tej dacie. Ta szybka, pozasądowa droga do uzyskania rekompensaty nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest to, czy szkody można było uniknąć.

Pacjenci mogą uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł. W celu wyliczenia wysokości sumowane są kwoty przypisane do poszczególnych skutków zdarzenia medycznego – w zakresie uszczerbku na zdrowiu (maksymalna kwota z tego tytułu to 150 tys. zł), uciążliwości leczenia (do 75 tys. zł) oraz pogorszenia jakości życia (również do 75 tys. zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na świadczenie w wysokości do 100 tys. zł. Kwoty te będą corocznie waloryzowane o poziom inflacji.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta