Finansowanie i wycena świadczeń, profilaktyka oraz rozwój nowych technologii – rekomendacje dla nowego ministra zdrowia

Uczestnicy sesji" Road mapa dla zdrowia na kolejne lata" mówili ,o tym, co udało się zrealizować w systemie zdrowotnym w ciągu ostatnich lat. W dyskusji brała udział Anna Rulkiewicz, prezeska Pracodawców dla Zdrowia.

Zachowanie spójności działań, zwiększenie finansowania i zmiana struktury oraz wyceny udzielanych świadczeń medycznych a także finansowanie profilaktyki – to rekomendacje dla nowego ministra zdrowia, które przedstawili uczestnicy sesji otwarcia XIX Forum Rynku Zdrowia. W dyskusji brała udział Anna Rulkiewicz, prezeska Pracodawców dla Zdrowia.

Tytuł sesji brzmiał – Road mapa dla zdrowia na kolejne lata, z jej uczestnicy mówili o tym, co udało się zrealizować w systemie zdrowotnym w ciągu ostatnich lat oraz czym należy się zajęć obecnie.

Anna Rulkiewicz, prezeska Pracodawców dla Zdrowia podkreśliła, że problemy dotykające całego systemu odczuwane są zarówno przez podmioty z sektora publicznego jak i prywatnego.

– Dla nas bardzo ważne jest dobro pacjenta, dlatego działamy w kierunku zmniejszenia kolejek do specjalistów, zajmujemy się problemami kadrowymi i rozszerzaniem kompetencji pracowników medycznych. Zależy nam także na wykorzystaniu zasobów sektora prywatnego, który rozwija się od 30 lat. Chciałabym, abyśmy współpracowali i dzielili się odpowiedzialnością dla dobra pacjentów. Konkurencja powinna panować zarówno między podmiotami i to zarówno prywatnymi i publicznymi jak i między ubezpieczycielami – mówiła Anna Rulkiewicz.

 Wspomniała także o roli zarządzania placówkami medycznymi.

– Dobry menedżer to dobra jednostka, dlatego tak istotne jest dbanie o kadry zarządzające. Skupiliśmy się na wynagrodzeniach pracowników, ale nie możemy także zapominać o tych, którzy nimi kierują– mówiła prezeska Rulkiewicz i dodała, że dobrym ruchem jest zwiększanie liczby miejsc rezydenckich oraz miejsc na studiach medycznych, ale nie należy zapominać o jakość i akredytacja musi być porządnym mechanizmem sprawdzającym uczelnie i jakość kształcenia.

Jako rzeczy warte kontynuacji wymieniła między innymi ustawę o jakości, która zapewnia koordynację świadczeń.

-Dla zachowania spójności działań oraz zmiany struktury świadczeń niezbędny jest także rozwój nowych technologii i narzędzi umożliwiających uzyskiwanie informacji o pacjencie – dodała Anna Rulkiewicz.

Według Artura Białkowskiego z Medicover,  konkurencja wspiera rozwój i sprawia, że opieka nad pacjentem zwiększa swoją jakość, a prywatne podmioty to nowe inwestycje oraz innowacje w ochronie zdrowia, takie jak telemedycyna czy e-zdrowie.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber za osiągnięcia ostatnich lat uznał uchwalenie wielu ustaw, w tym ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, regulacje dotyczące zawodów medycznych oraz nowe standardy kształcenia

-Wskazaliśmy na wagę zawodów medycznych, zostały wzmocnione ich kompetencje. Istotną kwestią, spośród tych, które ciągle wymagają zmian, są między innymi regulacje dotyczące zarządzania jednostkami ochrony zdrowia – dodał.  

Za sukces ostatnich kilku lat Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, uznał zwiększenie wiedzy pacjentów na temat ich praw, a także utworzenie krajowej sieci onkologicznej, informatyzację oraz wzmocnienie roli organizacji pacjenckich (w roku 2022 przy Rzeczniku Praw Pacjenta powstała Rada Organizacji Pacjentów.

Jako ważne zagadnienia na przyszłą kadencję wymienił przeniesienie świadczeń medycznych ze szpitala do ambulatorium, do czego odpowiednim narzędziem jest ustawa o jakości.

– Jako rekomendację dla ministra zdrowia przekazałabym consensus co do kwestii wprowadzenia najtrudniejszej zmiany czyli zmiany struktury świadczeń w ochronie zdrowia, która oprócz zmiany wyceny jest niezbędna, gdy mówimy o zwiększeniu finansowania – mówiła Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, która postulowała utworzenie odrębnego funduszu zdrowia publicznego, finansującego działania w zakresie profilaktyki oraz rozważenie płacenie składek zdrowotnych przez obywateli, którzy obecnie ich nie uiszczają, ale mają zagwarantowane świadczenia finansowane ze środków publicznych.

– Od wielu lat czekamy na nową wycenę świadczeń i na regulacje dotyczące wynagrodzeń – mówiła Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie.- Chciałabym, aby ochrona zdrowia nie była traktowana marginalnie i aby została „odpartyjniona”.

-Nowy minister zdrowia powinien stworzyć politykę państwa zorientowaną na zdrowie, nie potrzebujemy ratownika gaszącego pożary, ale rekonstruktora, który ulokuje ochronę zdrowia, tam, gdzie powinna ona się znajdować. Obecnie mimo coraz wyższych nakładów na zdrowie, ciągle brak efektów w postaci kapitału zdrowia. Nie uprawiamy medycyny opartej na dowodach, ani zarządzania opartego na danych. Wierzę w konkurencję, ale opartą na efektywności – dodała dyrektor Gałązka-Sobotka.

Dodała także, że warto budować porozumienie między świadczeniodawcami, a umocnienie kryteriów jakościowych w umowach z NFZ powinno umożliwić współpracę także między podmiotami publicznymi i prywatnymi.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Bartłomiej Ł. Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med, prezeska, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, prezeska związku Pracodawcy dla Zdrowia, Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Artur Białkowski, dyrektor Pionu Usług Biznesowych, członek zarządu Medicover.

XIX Forum Rynku Zdrowia odbywa się 16 i 17 października 2023 roku. Panel pt. „Road mapa dla zdrowia na kolejne lata” stanowił część sesji otwierającej wydarzenie.