Doskonalenie zawodowe diagnosty laboratoryjnego – 100 punktów w ciągu 5 lat

Diagnosta laboratoryjny ma obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego.

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia dotyczący ustawicznego rozwoju diagnostów laboratoryjnych. Wynika z niego, że diagnosta będzie miał obowiązek uzyskania w okresie pięciu lat rozliczeniowych stu punktów edukacyjnych.

Punkty te przyznawane są za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego. Liczbę punktów uzyskiwanych z tego tytułu zawiera załącznik do rozporządzenia.

Na przykład jeden punkt edukacyjny (za każdą godzinę dydaktyczną) można uzyskać za udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium, warsztatu lub ćwiczenia, także za udział w kursie zdalnym oraz w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum oznacza uzyskanie czterech punktów (za każdy dzień, nie więcej niż 20 w sumie).

Punktowane jest przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach kursu prowadzonego metodą wykładu, seminarium, warsztatu lub ćwiczenia (5 punkt za kurs, nie więcej niż 20 w okresie edukacyjnym).

Opublikowanie książki naukowej jako autor lub współautor zostało określone na 50 punktów,  popularnonaukowej – na 20 punktów, tłumaczenie książki na 25 punktów, rozdziału książki – 10 punktów oraz artykułu – na 5 punktów.

Punktowane jest także uzyskanie stopnia naukowego doktora (70 punktów), doktora habilitowanego (80 punktów) oraz profesora (100 punktów) w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Załącznik do rozporządzenia określa także wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 września 2023.

Uwagi do projektu można przekazywać do 19 października 2023 roku.

Link do projektu>>>