Będą zmiany w rozliczaniu świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Zaproponowano likwidację produktów rozliczeniowych oraz wyodrębnienie niektórych świadczeń do oddzielnego finansowania.

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowany został raport dotyczący ustalenia taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych, domowych, ambulatoryjnych oraz perinatalnej opieki paliatywnej. Zawiera on zmiany w zasadach rozliczania powyższych świadczeń.

Proponuje się likwidację produktów rozliczeniowych o osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo oraz pozajelitowo, utworzenie katalogu i produktów do sumowania służących rozliczaniu kosztów żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego oraz podział finansowania porad w poradni medycyny paliatywnej ze względu na personel realizujący świadczenia a także miejsce udzielania świadczeń.

Zaproponowane zostało także wyodrębnienie do oddzielnego finansowania wizyty pierwszorazowej w poradni medycyny paliatywnej a także porady kwalifikacyjnej do hospicjum domowego, porady kwalifikacyjnej do hospicjum domowego dla dzieci oraz porady kwalifikacyjnej do oddziału medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnego oraz wizyty pierwszorazowej w ramach porady w poradni medycyny paliatywnej.

Świadczenia z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej – porady i konsultacje lekarskie oraz psychologiczne wraz z koordynacją opieki zostaną zastąpione kompleksowym świadczeniem zdrowotnych realizowanym w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

W związku z propozycją usunięcia produktów rozliczeniowych związanych z leczeniem żywieniowym proponuje się utworzenie katalogu produktów do sumowania, w ramach zakresu świadczeń – świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym, obejmującym żywienie dojelitowe oraz kompletne żywienie pozajelitowe.

Proponuje się też przyjęcie wartości produktów rozliczeniowych związanych z leczeniem żywieniowym w wysokości odpowiadającym im produktom rozliczeniowym z katalogu produktów do sumowania (1c) w ramach leczenia szpitalnego oraz utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących okresowego przebywania pacjenta poza hospicjum stacjonarnym lub oddziałem medycyny paliatywnej, bez potrzeby wypisywania go z hospicjum lub oddziału, czyli przepustek.

W przypadku większości produktów rozliczeniowych projekt taryfy jest wyższy aniżeli aktualna wycena od 5,7 procent do 109,6 procent. Jedynie w odniesieniu do świadczeń udzielanych przez psychologa w miejscu pobytu pacjenta proponuje się utrzymanie obecnej wartości taryfy.

W ramach prowadzonych prac taryfikacyjnych uwzględniono propozycje zmian w katalogu świadczeń, które opracowane zostały przez zespół do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. Uwzględniono prośbę o wydanie opinii w sprawie stosowania u pacjentów, w ramach hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej, procedur:

   • przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych,

   • podawanie bisfosfonianów i innych leków wpływających na gospodarkę kostną,

   • podawanie preparatów zawierających czynniki wzrostu,

wobec których wnioskowano o zapewnienie możliwości dosumowania do osobodnia.

Uwagi do raportu można zgłaszać do 30 stycznia 2024 roku.

Raport dostępny jest tutaj>>>