Będą zmiany w przepisach dotyczących leczenia uzależnień

Proponuje się objęcie leczeniem i wsparciem nie tyko członków rodziny osób uzależnionych, ale także innych osób bliskich lub mieszkających razem.

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia dotyczący ośrodków zajmujących się opieką nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Proponuje on objęcie leczeniem i wsparciem nie tyko członków rodziny osób uzależnionych, ale także osób, które pozostają z nimi w bliskich relacjach lub mieszkają pod jednym dachem.

Dotychczasowe przepisy budziły w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne.

Uzupełniono także katalog specjalistów, który mogą kierować ośrodkami zajmującymi się leczeniem uzależnionych o osobę posiadającą tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz katalog specjalizacji lekarzy uprawnionych do kierowania oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich o specjalizację w dziedzinie toksykologii klinicznej.

Usunięto nałożony na wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia, obowiązek oceny jakości świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu oraz przygotowania wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników placówek. WOTUiW nie realizowały tego zadania z powodu braku odpowiednich narzędzi oraz środków finansowych.

Dodano także zalecenie dla podmiotów leczniczych w kwestii współpracy z ruchem Anonimowi Narkomanii, oprócz ruchu Anonimowi Alkoholicy, ponieważ pacjenci mają często stawiane rozpoznanie zaburzeń spowodowanych używaniem kilku substancji psychoaktywnych.

Rozporządzenie określa organizację, kwalifikację personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu.

Projekt  rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 30 października 2023 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.

Link do projektu>>>