Będą zmiany w kardiologicznym programie pilotażowym

Lekarze POZ będą bardziej zaangażowani w program pilotażowy opieki kardiologicznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, skierowany do konsultacji, wprowadza możliwość zawierania umów pomiędzy podmiotami realizującym świadczenia w zakresie POZ z Narodowym Funduszem Zdrowia na etapie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.

Zmiana ta ma na celu zaangażowanie jak największej liczby podmiotów realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z uwagi na ich kluczową rolę w systemie opieki nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, przewlekłą chorobą niedokrwienną serca oraz migotaniem przedsionków.

Umożliwi to przetestowanie oraz standaryzację diagnostyki i leczenia pacjentów w ramach krajowej sieci kardiologicznej z uwzględnieniem działań lekarzy POZ.

Zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, hipertensjologii i kardiologii nadciśnienie tętnicze powinno być rozpoznawane i leczone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczególne przypadki wymagają konsultacji specjalistycznej, a część z nich – specjalistycznego leczenia. Pacjent objęty opieką koordynowaną ma raz w roku wykonywaną poradę kompleksową z utworzeniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Między poradami kompleksowymi odbywa wizyty kontrolne, porady edukacyjne i dietetyczne oraz konsultacje specjalistyczne (jeżeli są wymagane).

W województwach, w których jest realizowany pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mający wskazania do konsultacji specjalistycznych mogą być kierowani na konsultację kardiologiczną w ramach sieci.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 czerwca 2023. Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10 dni.

Link do projektu>>>

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373557/katalog/12982459#12982459