Siemens Healthineers uruchomił w Polsce Laboratorium Badawcze

Siemens Healthineers uruchomił w Polsce laboratorium badawcze. Przeprowadzane są tam specjalistyczne testy aparatury medycznej.

Siemens Healthineers uruchomił laboratorium badawcze, w którym przeprowadzane są testy specjalistyczne aparatury radiologicznej, między innymi testy odbiorcze urządzeń przed ich pierwszym użyciem oraz pomiary dozymetryczne.

– Pomysł powstania Laboratorium Badawczego zrodził się z potrzeby zapewnienia klientom Siemens Healthineers kompleksowej oferty obejmującej nie tylko dostęp do najnowocześniejszej aparatury medycznej i usług serwisowych, ale też bezpieczną eksploatację wszystkich urządzeń i stałą kontrolę ich pracy. Warto podkreślić, że Siemens Healthineers jest jedyną firmą wśród producentów aparatury do diagnostyki obrazowej, która prowadzi tego typu działalność w Polsce. Co więcej, docelowo planujemy objąć usługami laboratorium nie tylko sprzęt naszej produkcji, ale także urządzenia innych producentów – powiedziała Pani Joanna Miłachowska, prezes zarządu Siemens Healthineers.

W Laboratorium Badawczym przeprowadzane są testy specjalistyczne RTG – pomiary parametrów fizycznych mających na celu sprawdzenie stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania, zgodnie z zastosowaniem klinicznym urządzenia.

Testy te należy realizować co 12 miesięcy oraz po przeprowadzeniu naprawy urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego w zakresie, który wpływa na dawkę, jaką otrzymuje pacjent lub na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu. Zakresem akredytacji laboratorium objęte są urządzenia stosowane w tomografii komputerowej, monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych, planarne kamery scyntylacyjne oraz kamery SPECT i SPECT/CT.

Pomiary dozymetryczne (dozymetria promieniowania jonizującego) wykonywane są w celu określenia wielkości otrzymanej dawki przez osoby pracujące zawodowo w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące jak również osoby z ogółu ludności. Pomiary te wykorzystywane są w celu pomiarów rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG oraz kwalifikowania pracownika do odpowiedniej kategorii narażenia.

Przeprowadzane jest także sprawdzenie skuteczności zastosowanych osłon stałych RTG (Pomiary Osłon Stałych). Na podstawie pomiarów dozymetrycznych ocenia się skuteczność osłon stałych w pracowniach i gabinetach RTG w odniesieniu do wymagań w zakresie osłonności, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 30 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2020 poz. 2300).

W myśl Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych, oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej są wykonywane przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.z 2021 r. poz. 514 i 925).

Laboratorium Badawcze Siemens Healthineers powołano do życia na mocy akredytacji przyznanej w 14 października 2022 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.